អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពីការបើកផ្តល់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា សម្រាប់ខែមេសា និងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០១ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 340 KB