អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ដល់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ចូលរួមប្រទ្បងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពដើម្បីចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 488 KB