អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ពីរសប្ដាហ៍លើកទី២ ដើម្បីបើកផ្ដល់ជូននិវត្តជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល សម្រាប់ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 266 KB