អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់ផែ​នការក្របខណ្ឌជូនគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 MB