អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 5 MB