អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាល នៅរដ្ឋបាលស្រុកដែលពុំទាន់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការបង្កើតការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 7 MB