អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការស្រុកតាលោសែនជ័យ នៃខេត្តពោធិ៍សាត់។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 184 KB