អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតខណ្ឌបឹងកេងកង នៃរាជធានីភ្នំពេញ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 178 KB