គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីធនធានរ៉ែ ឆ្នាំ២០១៨-២០២៨។

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
ប្រភេទឯកសារៈ 
គោលនយោបាយ
អត្ថបទសង្ខេបៈ
គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីធនធានរ៉ែ ឆ្នាំ២០១៨-២០២៨។