អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោះជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក​ ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB