អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការកំណត់ចំនួនសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធា​នី​ភ្នំ​ពេញ​​ ​​​ក្រុ​​ម​ប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក​ ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ សម្រាប់អាណត្តិទី៣។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB