អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលជោគជ័យនៃការបើកផ្តល់បៀវត្សរៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តងជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 152 KB