អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញនូវទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១១ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 121 KB