អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា ៤៥ថ្មី(ស្ទួន) នៃច្បាប់ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០២ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 338 KB