អត្ថបទសង្ខេប៖


បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ ក្នុងការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្សមន្រ្តីក្រមការលើកទី៨ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ មណ្ឌលប្រឡង សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៦ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 680 KB