អត្ថបទសង្ខេប៖


បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាសសេរលើកទី១ ក្នុងការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីក្រមការលើកទី៨ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ មណ្ឌលប្រឡងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 6 MB