អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅ នៃគណៈកម្មការដឹកនាំការងារកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 659 KB