អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការធ្វើនិយ័តកម្មក្របខណ្ឌចំនួន០១កន្លែងជូនក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 252 KB