អត្ថបទសង្ខេប៖


សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលៈ សេចក្តីជូនដំណឹងដល់មន្រ្តីរាជការដែលមានបំណងចង់សិក្សា វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ សម្រាប់រយៈពេល ១៨ម៉ោង។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 670 KB