អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 MB