អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការចាត់តាំងរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 187 KB