អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យអាទិភាព។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០២ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 356 KB