អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៤ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 761 KB