អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យលេខ ១២៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការកែសម្រួលសរចនាសម្ព័ន្ធនៃនាយកដ្ឋានផែនការ​ ហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្គត់ផ្គង់ មកជានាយដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្គត់ផ្គង់ និង បង្កើតនាយកដ្ឋានផែនការនិងស្ថិតិ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 416 KB