អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធនៃនាយកដ្ឋានផែនការ ហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្គត់ផ្គង់មកជានាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្គត់ផ្គង់ និង បង្កើតនាយកដ្ឋានផែនការនិងស្ថិតិចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 416 KB