អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទ៖ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB