អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 824 KB