អត្ថបទសង្ខេប៖


ការផ្សព្វផ្សាយឯកសារ Grant Agreement Templates (GATs) ចំនួនបីប្រភេទរួមមាន៖ Multilateral Organisations, Small-Scale Projects, និង State Institution សម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានរៀបចំគម្រោងក្រោមកម្មវិធី Norwegian-ASEAN Regional Integration ដោយផ្តោតលើវិស័យអាទិភាពសំខាន់ៗមានដូចជា ការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខ សិទ្ធិមនុស្ស សន្តិសុខមិនប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម ថាមពល ការតភ្ជាប់អាស៊ាន និងគំនិតផ្តួចផ្តើម សម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជីវចម្រុះ ការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជន អប់រំនិងវប្បធម៌ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB