អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈ​រដ្ឋមន្ដ្រី។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 866 KB