អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីឯកសណ្ឋានក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះ ឬកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 MB