អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការកែប្រែរយៈពេលអតិបរមានៃការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនគំរូថ្មី ដែលមានចែងក្នុងលេខរៀងទី១៤ និងទី១៥ នៃតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៤៤១៤ ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 385 KB