អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសចម្រុះ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 279 KB