របាយការណ៍​វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
ប្រភេទឯកសារៈ 
របាយការណ៍
អត្ថបទសង្ខេបៈ
របាយការណ៍​វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ។