អត្ថបទសង្ខេប៖


ការផ្សព្វផ្សាយឯកសារ Practical Cooperation Areas​ (PCA) for ASEAN-Germany Development Partnership (2018-2022) ដែលគ្របដណ្តប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអាទិភាពចំនួន ៣ រួមមា​ន៖
១) នយោបាយ និងសន្តិសុខ ២) សេដ្ឋកិច្ច និង៣) សង្គម-វប្បធម៌ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB