អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចរួម ស្តីពីការផ្តល់បន្ថែមប្រាក់បំណាច់មុខងារដល់មន្ត្រីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB