វីដេអូ៖​ ពិធីបិទសន្និបាត​បូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០១៣-២០១៨) និងលើកទិសដៅការងារ របស់វិស័យមុខងារសាធារណៈ