សន្និបាត​បូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០១៣-២០១៨) និងលើកទិសដៅការងារ