សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០១៣-២០១៨)និងលើកទិសដៅការងារ របស់វិស័យមុខងារសាធារណៈ