ប្រាំឆ្នាំនៃការខិតខំក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
ប្រភេទឯកសារៈ 
របាយការណ៍
អត្ថបទសង្ខេបៈ
ប្រាំឆ្នាំនៃការខិតខំក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ។