អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបោះពុម្ភតារាងទូទាត់បៀវត្សអាណត្តិបើកប្រាក់ និងការបើកផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សជូនមន្រ្ដីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ខែ មេសា-ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 847 KB