អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរ ស្តីពីការប្រើទង់ជាតិ ទង់សាសនា និងទង់ព្រះមហាក្សត្រ ព្រមទាំងព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះអង្គទាំងបី។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 404 KB