របាយការណ៍បូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅបន្ដឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ប្រភេទឯកសារៈ 
របាយការណ៍
អត្ថបទសង្ខេបៈ
របាយការណ៍បូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅបន្ដឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ