អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការដំទ្បើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB