អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការធ្វើនិយ័ត និងបន្ថែមក្របខណ្ឌសម្រាប់ការប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិត ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង ស្ថាប័ន ទាំងប្រាំមួយ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 MB