អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរ ស្តីពីការប្រើកាលបរិច្ឆេទទាំងចន្ទគតិ ទាំងសុរិយគតិ ក្នុងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងលិខិតរដ្ឋបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 MB