អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការកំណត់ស្រុកគោលដៅសម្រាប់បង្កើត ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 208 KB