អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្ម អំពើឃោរឃៅ អំពើអមនុស្សធម៌ អំពើធ្វើទុក្ខបុកម្មេញ ឫទណ្ឌកម្ម។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 MB