ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម ២០១៦-២០២៥

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៧
ប្រភេទឯកសារៈ 
គោលនយោបាយ
អត្ថបទសង្ខេបៈ

ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម ២០១៦-២០២៥