អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 891 KB