អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការរៀបចំផ្ទេរមុខងារជាក់លាក់នានាទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 13 MB